Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Moderní vědecké pracoviště s dlouholetou tradicí. Specializuje se přednostně na základní výzkum tří úseků lidské historie a současně fenoménů moravské archeologie. Prvním jsou lovci mamutů v období paleolitu, druhým je zásah římské armády na území Moravy v prvních staletích našeho letopočtu a následující období stěhování národů a konečně třetí úsek reprezentuje raně a vrcholně středověké osídlení Moravy a Českého Slezska v kontextu dějin středo-východní Evropy, zejména problematika Velké Moravy. v rámci své činnosti ústav provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, zajišťuje expertní činnost v oblasti archeologické památkové péče, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace a archeologické památky prezentuje široké veřejnosti. Ústav tvoří šest dislokovaných pracovišť: brněnská centrála, pobočka pro severní Moravu a Slezsko v Opavě, tří výzkumné základny (Dolní Věstonice, Dolní Dunajovice, Mikulčice) a návštěvnické centrum Mušov – brána do Římské říše v Pasohlávkách. Mikulčická výzkumná základna patří k nejmodernějším archeologickým pracovištím v ČR.

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum (MZM) bylo ustanoveno 29. července 1817, což znamená, že je druhou nejstarší a také druhou největší paměťovou institucí v České republice. Od 1. května 2014 se člení na Přírodovědné, Uměnovědné a Historické muzeum, v nichž je uskupeno celkem 18 odborných oddělení, ústavů a výzkumných center. Jedním z nich je Centrum slovanské archeologie Historického muzea MZM (CSA) se sídlem v Uherském Hradišti, jehož vznik jako samostatného útvaru v rámci muzea se datuje k 1. dubnu 2015. Jeho kořeny však sahají výrazně hlouběji, až do poválečného období, a jsou spojeny se jménem Viléma Hrubého a s jeho výzkumy v severní části středního Pomoraví, zejména pak ve Starém Městě. Současní pracovníci CSA kromě „klasické“ muzejní práce provádějí záchranné archeologické výzkumy, zajišťují expertní činnost v oblasti archeologické památkové péče, podílejí se na tvorbě odborných a popularizačních publikací, spolupracují s médii všeho druhu. Jsou spolutvůrci a odbornými garanty velmi úspěšného projektu Archeoskanzenu v Modré u Velehradu, známého pod názvem Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví.